Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vandringspriser 2022-2023

Medlemskap krävs för att tävla om vandringspriserna

Rasmästare 2022/23

Hare/räv.

J SE59648/2020 Lilltemsan

Sune Falk Våmhus

 

 

Räv.

SJCH SE30464/2019 Toro

Daniel Ingehult Åsbro.

 

 

 

 

 

 

Vandringspriset för rasmästare är ett nytt pris instiftat 2022/23. Priset kommer att återkomma årligen.
Priset utgår till bästa prestation i både hare/räv och rävprov.
Vid start i Ekl hare/räv och Ekl räv delas provet upp i två Ökl/Räv prov.
Alla hundar som kan uppvisa minst två Ökl eller två Rävprov under senaste säsongen med olika domare deltar i tävlingen. Hund kan bara delta i en klass.
För tävlingen räknas endast de två bästa proven. Bästa prestation räknas enligt SvStk rangordning vid prov. Bästa hund i båda klasserna vinner titeln rasmästare, en graverad plakett.
2022/23 Vinner de även en hundpejl av märket Tracker G10i sponsrad av Tracker och Nybergs Övertorneå.


 

Vandringspriset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE59648/2020 Lilltemsan

Sune Falk Våmhus

 

 

1. Vandringspriset är ständigt vandrande och innehåller av den erövrande hundägaren ett år, men återlämnas till styrelsen före nästkommande årsstämma. Priset åtföljes av graverad bronsplakett, som tillfaller hundägaren.
2. Priset utgår till bästa prestation oavsett kön.
3. Såsom bästa prestation värderas enligt följande:
    a. priset utgår ej för lägre prestation än 1: a pris öppen klass bruksprov.
    b. priset utdelas i första hand för uppnådd prestation i elitklass, förutsatt att
       prestationen under ena provdagen är likvärdig med 1: a pris öppen klass.
    c. vid likvärdig prestation utdelas priset till den hund, som kan uppvisa
       rådjursrenhetsdiplom.
    d.om kvalifikationerna ändock är likvärdiga tilldelas den yngre hunden priset.
    e. om det ändock ej går att förstå hundarna åt tilldelas i första hand den hund som
        presterat hardrev.
4. Vandringspriset tilldelas hund som styrelsen beslutar. Beslut kan ej överklagas.


 

Unghundpriset till bästa unghund på jaktprov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppen klass

SE49776/2020 Strömslyckans Driven
Roland Mårtensson Vårgårda

Räv klass

SE53698/2021 Hångstaklackens Bella
Petrus Nordlund Fränsta

 

Priset blir av en bronsplakett med inskriptionen "Svenska Smålandsstövareföreningens unghundspris" och aktuell provsäsong.

Priset utdelas varje år till den unghund av smålandsstövarras oavsett kön, som uppnått bästa resultat under sistlidna jaktsäsong, och är avsett att stimulera till ökat jaktprovsdeltagande med unga hundar till avelsarbetets fromma.

Priset kan endast erövras en gång per hund.

Svenska Smålandsstövareföreningens styrelse utser pristagare och skall i föreningens årsbok motivera valet. Styrelsens beslut är utan appell.

Hundar deltar automatiskt i tävlingen vid varje jaktprovstart som resp. individ gör fram till och med 24 månader ålder.
Vid likvärdiga prestationer skall yngsta hund tilldelas priset.

Egenskaper som specifikt skall beaktas om svårigheter att skilja kandidaterna föreligger.

1. Envishet och god förmåga att lösa tappter på hare

2. För hundar med rävintresse skall fallet och förmåga att resa på kalla slag anses
    som en kommentar med ett gott
 slagarbete på hare.

3. Hög poäng på skallton och skallmarkering under drev är meriterande.


 

Stig Franzons vandringspris, Jubileumsskålen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJCH SE19329/2014 Lady
Birger Sundström Kalix

 

Skänkt med anledning av föreningens 10-årsjubileum. Priset tilldelas den smålandsstövare, som vid start i elitklass erövrar 1: a pris på hare och erhåller den för året högsta poängen. Vid lika poäng till yngsta hund. Den hund, som erövrat priset tre gånger oavsett ordningsföljd vinner priset för alltid.

Om samma pristagare tilldelas både Vandringspriset och Stigs vpr äger SSF rätt att utdela Stigs vpr till hund i motsatt kön som nästa kriterium enligt ovan.


 

Skaraborgs Vpr till bästa hund öppen klass jaktprov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE36518/2017 Pinnagreenens Janni
Christian Palm Ydre

 

Priset tilldelas den hund av smålandsstövarras oavsett kön, som uppnått 1 pris öppenklass med högsta egenskapspoäng.
Hund som tävlar om priset skall vara godkänd RR provad.
Alla hundar deltager automatiskt i tävlingen vid varje öppen klass provstart, då den bästa dagens prestationen får räknas.
Vid likvärdiga prestationer skall skallpoäng avgöra, jag andra hand till yngsta hund.
SSF styrelse utser pristagaren och står för graveringskostnaderna av priset.
Priset skall erövras 3 gånger med minst 2 olika hundar, för att hålla för alltid.


 

M & A Karlssons vandringspris till bästa DM-hund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kvalifiserad

1. Priset skall erövras tre gånger utav två olika hundar. Därefter tillfaller priset hundägaren
2. Priset utgår till bästa pristagande hund oavsett kön.
3. a. Högsta totalpoäng tillämpas. Om inte hundarna kan säras, tilldelas priset yngsta hunden.
    b. Vid likvärdig prestation tilldelas priset den hund som har RR-diplom.
    c. Om hundarna ändå är likvärdiga räknas bästa skallpoäng.
4. Vandringspriset tilldelas hund som styrelsen beslutar.
Beslutet kan ej överklagas.


 

Skåningarnas vandringspris ”Skåne Kannan”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJCH SE19329/2014 Lady
Birger Sundström Kalix

 

 1. Priset syftar till främjande av de medlemmar som aktivt deltager med sina smålandsstövare på jaktprov, och tilldelas den smålandsstövare som på barmark uppnått utmärkta jaktprovsresultat under sistlidna jaktsäsong.

2. Priset utdelas i första hand för uppnådd prestation i elitklass, förutsatt att prestationen ena provdagen är likvärdig med 1. pris öppen klass. Priset utgår ej för lägre prestation än 1. pris öppen klass.

3. Vid likvärdiga prestationer utdelas priset till den yngre hunden, som kan uppvisa RR-diplom och i första hand presentatör hardrev.

4. Om svårigheter uppstår att förstå hundarna skall följa egenskapervärderas i nämnd ordning:
    a. Poäng för skallets hörbarhet. Hög poäng på skallets hörbarhet, klang och ton, samt skallmarkering under drev är meriterande för erhållande av priset.
     b. Poäng för tapptarbete. Egenskaper som speciellt skallet beaktas om svårigheter att förstå kanditater som finns envishet och god förmåga att lösa tappter på hare.

5. I det fall flera kandidater finns, bör priset utgå till den som inte är hållit annat vandringspris.

6. Svenska Smålandsstövareföreningens styrelse utser pristagaren och står för
    graveringskostnaderna av priset. Beslutet kan ej överklagas.

7. Priset innehålleras av erövrande hunds ägare ett år, men återlämnas till styrelsen före
nästkommande årsstämma. Den hundägare vars hund eller hundar erövrar
inteckning i priset tre gånger, oavsett följd, ärhåller priset för alltid.


 

Bertil Johanssons ständiga vandringspris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE32095/2018 Iron Man
Eivin Nilsson Bergeforsen

 

Priset skall handhavas av Svenska Smålandsstövareföreningen och utdelas av
styrelsen efter jaktproven inom landet.
Priset tilldelas smålandsstövare enligt följande:
Rätt att tävla om priset har endast hundra som erövrat 1: a pris hare öppenklass
med högsta egenskapspoäng.Vid lika resultat går den hund
före, som jag ordning enligt nedan har:
1. Högsta skallpoäng 2. Kortaste tappttid
3 Honkön 4. Lägsta ålder
Styrelsens beslut kan ej överklagas. Priset får ej graveras. Med priset följer ett album. Däri insättes foto av pristagande hund med angivande av hundens och föräldrarnas
registreringsnummer och namn samt hundägarens namn och postadress. Löpande
kostnader för albumet bestrids med medel ur en för detta ändamål
inrättad fond. Priset innehålleras av erövrande hunds ägare. Dock åligger det honom / henne att på tid och sätt som styrelsen beslutar, återlämna pris och album till styrelsen före nästkommande årsstämma.

Om samma pristagare tilldelas både Skaraborgs vpr och Bertils vpr äger SSF rätt att utdela Bertils vpr till hund i motsatt kön som uppvisar kriterier enligt ovan.


 

Svenska Finnstövareföreningens gåva vid 50-års jubileet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE49776/2020 Strömslyckans Driven
Roland Mårtensson Vårgårda

 

Statuter för Svenska Finskstövarföreningens vandringspris:

Till yngsta Smålandstövare med första priset på jaktprov.
1. Medlemskap i Svenska Smålandsstövareföreningen.
2. Priset tillfaller yngsta Smålandsstövare som under kalenderåret erövrat första pris på jaktprov, oavsett klass.
3. Om lika ålder, tillfaller priset den som är hållit högsta egenskapspoängen.
4. Priset vandrar med start år 2019, fram till och med kalenderår 2028.
5. Utdelas som ständig egendom till yngsta Smålandsstövare som erövrat priset, i samband med Svenska Smålandsstövareföreningens 60 års jubileum 2029.
Svenska Finskstövarföreningen


 

Sjöalta vandringspris rävprov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SJCH SE30464/2019 Toro
Daniel Ingehult Åsbro

Priset är tänkt som en uppmuntran åt de rävjägare vars hundar genom utmärkta provresultat bevisat smålandsstövarens duglighet som rävhund.

 

Priset utdelas årligen till den smålandsstövare som under säsongen uppnått bästa resultatet på rävprov. Ej på Ökl- eller Ekl har / rävprov.

Första säsong att tävla om priset är 2013/2014.

Priset utgår ej för lägre prestation än 1 pris rävprov.

Rangordning:

1. Pris i Ekl-rävprov. Full dredtid båda dagarna rankas  först.

2. 1 pris rävprov.

3. Vid samma egenskapspoäng vinner den hund som har

högst poäng på skallets hörbarhet. Vid fortsatt lika

avgör poäng för arbete på slag. Därefter yngsta hund.

Priset hålls för alltid av den rävjägare vars hund / hundar tar tre inteckningar. Om ingen lyckas ta tre inteckningar under 10 år (2022/2023 är sista säsong) tillfaller priset den med flest inteckningar.

Vid lika antal  inteckningar tillfaller priset den med senast erhållna inteckningen.

Instiftaren av priset. 

Mats Nilsson Sjöalt


  

Slåtteråsens kennlar unghundspris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE49776/2020 Strömslyckans Driven
Roland Mårtensson Vårgårda

 

Statuter för priset.

Vid provtillfället skall aktuell hundägare vara medlem Svenska Smålandsstövareföreningen. Tävlande hanhund skall vara av ras Smålandsstövare och ej fyllt tre år vad provtillfället.
De hundar som under provsongs meriterar sig på jaktprov (lägst 3 ökl) och har RR är kvalificerade att få priset. Det kan således bli flera hundar som får priset samma säsong. Aktuella hanhundar tilldelas priset endast vid ett tillfälle.
Om priset tävlas första gången provsäsong 2016/2017 och delas ut vid årsstämman.
Priset kommer att delas ut under flera provsäsonger.
Priset består av en hare i keramik tillverkad av Boine Ek.
Detta pris skall ses som en uppmuntring till att starta sin unghund på jaktprov för att
få fram fler hanar till avel.

Slåtteråsens kennlar ägare Rolf Eckerhall i samarbete med SSF.


 

Svenska Smålandstövarföreningens ständiga bruksuppfödarpris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinnagreenes Kennel

Jan o Maria Green Tenhult

Svenska Smålandsstövareföreningens ständiga bruksuppfödarepris instiftades 1988 som ett erkännande åt de uppfödare, anslutna medlemmar till SSF, vilkas hundar meriterat sig på jaktprov. Priset åtföljs av diplom och en graverad mindre tenn-bägare, vilket tillfaller uppfödaren. Uppfödare kan erhålla priset flera gånger, man får då ej tillgodoräkna sig poäng för hundar, vilkas poäng tidigare utnyttjats. Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng för högst 8 hundar. Minimipoäng är 25. Poäng räknas efter nedanstående tabell. Endast en merit per hund får räknas. Deltagande hundar skall dessutom ha erhållit lägst 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiellklass vid utställning. Vid flera aspiranter erhåller samtliga sina namn graverade i priset, samt tilldelas var sin graverad mindre tennbägare.
Uppfödare, som anser sig kvalificerad för Svenska Smålandsstövareföreningens bruksuppfödarepris, skalll skriftligen anmäla detta till SSF:s styrelse före den 1 april innevarande år, vilket också är beräkningstillfället av poäng. Uppgifter om namn, födelsedata och registreringsnummer på de avkommor, som resultatpoängen skall räknas, anges i ansökan. 


Poängtabell
Jaktprovschampionat         5 poäng
1:a pris elitklass                5 poäng
1:a pris särskilt rävprov     4 poäng
1:a pris öppen klass          4 poäng
1:a pris ukl                       4 poäng

2:a pris öppen klass          3 poäng
2:a pris ukl                       3 poäng
3:e pris öppen klass          2 poäng
3:e pris ukl                       2 poäng

Rådjursrenhetsprov           1 poäng

Blankett för anmälan finns på vår hemsida under blanketter. SSF förbehåller sig rätten till ev ändringar av statuterna, som fastställdes vid styrelse-möte i Klavreström
1988-12-03.


 

Svenska Smålandsstövarföreningens bruksavelspris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE26752/2014 Kronkilens Anki

Jan o Maria Green Tenhult

 

SSF Bruksavelspris instiftas som ett jubileumspris i samband med firande av
Svenska Smålandsstövareföreningens 20-åriga verksamhet den 20 maj 1989, och
utdelas första gången i samband med jubiléet i Skedhult.
Avelshund får tillgångodoräkna sig poäng för högst tio avkommor. Minimipoäng 35. Avelstik får tillgångodoräkna sig poäng för högst sex avkommor. Minimipoäng 20. Poängen
räknas efter fastställd tabell. Meriterna skall erövras i Sverige, och endast en merit per avkomma får räknas. Samtliga avkommor skall dessutom ha erhållit lägst 3: e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass vid utställning. För erhållande av SSF bruksavelspris erfordras ägarens medlemskap i SSF.
Mottagare av priset svarar för graveringskostnaderna. Ägare av avelshund resp avelstik, som anser sig vara kvalificerad för Svenska
Smålandsstövareföreningens Bruksavelspris, skall skriftligen anmäla detta till SSF
styrelse före 1 april. Uppgifter om namn, födelsedata och registreringsnummer på avelsdjuret och dess meriterade avkommor, på vilkas resultat poängen skall räknas, skall anges i ansökan.

Poängtabell
Jaktprovschampionat 5 poäng
1: a pris elitklass 5 poäng
1: a pris specifikt rävprov 4 poäng
1: a pris öppen klass 4 poäng
1: a pris ukl 4 poäng

2: a pris öppen klass 3 poäng
2: a pris ukl 3 poäng
3 : e pris öppen klass 2 poäng
3: e pris ukl 2 poäng

Rådjursrenhetsprov 1 poängBlankett för anmälan finns på vår hemsida under blanketter. SSF förbehåller sig rätten till ev ändringar av statuterna, som fastställdes vid styrelsemöte i Klavreström
1988-12-03.


 

Regler för SKK:s Bruksavelspriset

Bruksavelspriset instiftades 1956 och är ett erkännande åt de hundar, som visat sig vara goda nedärvare och haft stor betydelse för avel av goda bruksdjur. Bruksavelspriset utdelas endast en gång till varje avelsdjur, och som ett bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.Avelshund får tillgodoräkna sig poäng för högst 15 avkommor. Minimipoäng 50. Avelstik får tillgodoräkna sig poäng för högst 8 avkommor. Minimipoäng 25. Poäng räknas efter fastställd tabell. Meriterna ska ha erövrats i Sverige, och endast en merit per avkomma får räknas. Samtliga avkommor ska dessutom ha erhållit lägst 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass på

utställning.

Poängtabell för SKK:s Bruksavels-/Bruksuppfödarepris
1:a pris i ekl    5 poäng     
1:a pris i ökl    4 poäng     
2:a pris i ökl    3 poäng                                    
3:e pris i ökl    2 poäng
RR prov          1 poäng


Regler för SKK:s Bruksuppfödarpris

Bruksuppfödarepriset instiftades 1962 och är ett erkännande åt de uppfödare som i Sverige fött upp hundar vilka meriterat sig på jakt-/bruks-/lydnadsprov.
Bruksuppfödarepris utdelas för uppfödning inom en och samma ras, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.
Uppfödare kan erhålla priset flera gånger men får då ej tillgodoräkna
sig poäng för hundar, vilkas poäng tidigare utnyttjats.
Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng från högst 10 hundar. Minimipoäng 35.
Poäng räknas efter fastställd tabell. Meriterna ska ha erövrats i Sverige, och endast en
merit per hund får räknas.
Samtliga hundar skall dessutom ha erhållit lägst 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning.Ägare som anser sig vara kvalificerad för SKK:s bruksavels- respektive bruksuppfödarepris, ska anmäla detta på härför avsedd blankett.

Poängtabell för SKK:s
Bruksavels-/Bruksuppfödarepris
1:a pris i ekl    5 poäng    
1:a pris i ökl    4 poäng     
2:a pris i ökl    3 poäng                                      
3:e pris i ökl    2 poäng
RR prov          1 poäng